วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

        โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว มุ่งจัดการศึกษาโดยเน้นคุณธรรมนำความรู้ควบคู่การส่งเสริมด้านเทคโนโลยี มีสุนทรีย์ในความเป็นไทย และมีน้ำใจรักการกีฬามุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

พันธกิจของโรงเรียน

  1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการการศึกษาด้านวิชาการโดยใช้กระบวนการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลัก
  2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ
  3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีสุนทรีย์ในความเป็นไทย
  4. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านกีฬาให้ผู้เรียนมีใจรักในการกีฬาและมีทักษะที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ