10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ขอขอบพระคุณ Mr.Hub Aelmans และคุณ ฉอ้อน เอลแมนส์ ที่มอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา และสาธารณะประโยชน์ให้กับโรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท
10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาวจัด งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล การกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล การร้องเพลง “สดุดีพระแม่เจ้า” และเพลงสรรเสริญพระบารมี
27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาวจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีข้าราชการครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความจงรักภักดี ถวายพระพรชัยมงคล
7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาวจัดกิจกรรม แห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณี โดยคณะครูและนักเรียน ได้นำเทียนไปถวายยังวัดใกล้บ้านของนักเรียน ได้แก่ วัดทรัพย์มะนาว วัดมอหินเพลิง และวัดคลองอ่าง
26 มิถุนายน 2560 คณะครูและนักเรียนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในชุมชน เนื่องใน วันต่อต้านยาเสพติด เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์ ให้ชุมชนและนักเรียน ทราบถึงอันตราย จากยาเสพติดต่างๆ และทราบถึงการหลีกเลี่ยง ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว มีการจัดงาน วันสุนทรภู่ เพื่อรำลึกและยกย่องกวีเอก พระสุนทรโวหาร(สุนทรภู่) ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก ตลอดจนเป็นกวีที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของโลก ในด้านของวรรณกรรม
8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว มีการจัด ค่ายการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง สามารถนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติได้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงของทางโรงเรียน
8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว จัดพิธี พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิด ระหว่างครูกับศิษย์ ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู ผู้ซึ่งประสิทธิประสานวิชาความรู้ให้กับนักเรียน